Day 11 – Athens, Greece (Parthenon, Olympic Stadium)